Понеделник 23, Април 2018г.

СТРАТЕГИЯ
за развитие на
ГПЧЕ “Проф. д-р Асен Златаров” - гр. Хасково
(2016 – 2020 г.)

 

 

ОБХВАТ НА СТРАТЕГИЯТА

 • Ученици;
 • Учители;
 • Възпитатели;
 • Психолог;
 • Директор;
 • Заместник-директори;
 • Административен персонал;
 • Друг непедагогически персонал;
 • Родители;
 • Социални партньори.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Настоящата Стратегия за развитие на ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково е базирана на следните актове и документи:

 • Стратегия „Европа 2020”;
 • Конвенция на ООН за правата на детето;
 • Закон за предучилищното и училищното образование;
 • Държавни образователни стандарти по чл.22 от ЗПУО;
 • Закон за закрила на детето;
 • Национална стратегия и План за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката /2014-2020/;
 • Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система /2013-2020/;
 • Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта;
 • Регионални приоритети на средното образование – чл. 196. ЗПУО;
 • Общински политики в средното образование – чл.197 от ЗПУО;
 • Общински план за развитие на Община Хасково 2014-2020 година.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково е училище с голям авторитет и богата традиция. За да отговори на предизвикателствата на съвременните условия, то се развива в съзвучие с изискванията, които модерното гражданско общество поставя пред образованието в България, в Европейския съюз и в глобален мащаб.

Приоритет в политиката на ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково е формирането у учениците на компетености, които да са на нивото на съвременните очаквания, заложени в европейските и национални стратегически документи: Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот, Националната стратегия за учене през целия живот (2014 – 2020 г.), Стратегията за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката (2014 – 2020 г.), Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“.

Определяйки своята стратегия, ГПЧЕ “Проф. д-р Асен Златаров” се базира на основните принципи, заложени в Закона за предучилищното и училищното образование, с акцент върху:

 • Качествено образование чрез формирането и развитието на компетентностите на учениците в областта на чуждите езици и в другите области на познанието;
 • Развиване на способностите на учениците да прилагат знанията си на практика;
 • Подобряване на осигуреността с учебно-технически средства за повишаване ефективността на образователния процес;
 • Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за по-голяма ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на използването на иновативни методи, които са научно обосновани и утвърдени?
 • Подпомагане личностното развитие на учениците като интелигентни, креативни, отговорни и критично мислещи млади хора, притежаващи предприемачески дух, способни сами да прилагат наученото на практика;
 • Превръщане на училището в привлекателно място за учениците, където те учат с желание и намират подкрепа за развитието на своите способности;
 • Формиране на силна и активна училищна общност, в която учители, ученици, родители и ръководство са добри партньори в реализацията на общите цели;
 • Засилване на етичното и гражданското възпитание на учениците за преодоляване на предразсъдъците, формиране на гражданско самосъзнание, на дух на толерантност към различията и на родолюбиви нагласи.

ВИЗИЯ НА ГИМНАЗИЯТА

Опирайки се на традициите, утвърдили  гимназията сред водещите в областта на чуждоезиковото обучение, ще продължим да я развиваме като модерно, конкурентоспособно и привлекателно училище, даващо качествено образование, предоставящо възможност за пълноценна реализация на учениците, изграждащо у тях способност да отговорят на предизвикателствата на своето време.

 

МИСИЯ НА ГИМНАЗИЯТА

ГПЧЕ “Проф. д-р Асен Златаров” ще се стреми да гарантира на всеки свой възпитаник възможността да получи първокласна езикова подготовка, знания и умения по всички учебни дисциплини, разнообразни извънкласни форми на обучение. Ще работи за изграждането на личности с развито гражданско съзнание и поведение, критично мислене, свободен и новаторски дух. Ние виждаме в образованието най-сигурната инвестиция, която може да се развива и надгражда цял живот, и смятаме, че сме длъжни да възпитаме това убеждение и в своите ученици.

 

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО

 1. План-прием и учебен план, реализация.

В почти 46-годишната си история ГПЧЕ “Проф. д-р Асен Златаров” затвърди своя авторитет на училище, което осигурява отлична подготовка по чужди езици в паралелки с чуждоезиков профил, както следва: немски с английски език – 2 паралелки; английски с немски, английски с френски, английски с руски, английски с испански и испански с английски език – по 1 паралелка. Учениците в профил „Немски с английски език“ получават възможността за придобиване на немска езикова диплома. През последните години интересът на кандидатстващите в тези паралелки се възвръща на нивото от преди десетилетие. Голям е напливът на желаещи към паралелките с първи профилиращ предмет английски език. От няколко години е въведено обучение на испански език като първи и втори профилиращ предмет. Високите резултати от олимпиади и състезания по испански език, в които участват учениците от гимназията, дават увереност, че и към паралелките с изучаване на испански език като първи профилиращ чужд език се очаква все по-голям интерес от кандидатстващите.

Билингвално обучение в ГПЧЕ “Проф. д-р Асен Златаров” се провежда по учебните предмети история и цивилизация, география и икономика, психология, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия.

В момента в гимназията учат 892 ученици, което в условията на делегиран бюджет осигурява възможност за нормално функциониране на училището и за провеждането на качествен образователно-възпитателен процес. Броят на учениците през последните пет години отбелязва растеж с изключение на настоящата 2016-2017 учебна година.

Учебна година

Брой ученици

Брой паралелки

2016-2017

892

35

2015-2016

898

35

2014-2015

897

35

2013-2014

886

35

2012-2013

879

35

Намалението на броя на учениците в училището за учебната 2016/2017 г. в сравнение с учебната 2015/2016 г. се дължи на факта, че ученици, които са приети в училището, в 9. и 10. клас се преместват или в друго училище, или заминават за чужбина. Увеличава се делът на вторите.

В гимназията учениците се приемат по реда на държавния план-прием, като през последните години той се осъществява изцяло, а средният бал на приетите ученици показва стабилност на високи нива. Увеличението на броя на учениците в гимназията през предходните години се дължи преди всичко на високото изпълнение на план-приема.

Учебна година

Планиран брой приети ученици

Приети ученици

2015-2016

182

181

2014-2015

182

182

2013-2014

182

187

2012-2013

182

182

 

Отлични са резултатите на учениците от ГПЧЕ “Проф. д-р Асен Златаров”  в националните олимпиади и националните състезания не само по чужди езици, но и по другите учебни дисциплини. Двама ученици са класирани на националната олимпиада по немски език. Седем ученици са класирани на националната олимпиада по испански език. От тях един е класиран на първо място, един – на трето, а един дванайсетокласник е получил оценка 5,75. На национален кръг на олимпиадата по английски език са класирани четирима ученици, като една ученичка е класирана на второ място. На национален кръг по история е класирана една ученичка. На национален кръг по астрономия са класирани двама ученици.

Благодарение на това през учебната 2016/2017 г. 78 ученици са включени в националната програма „С грижа за всеки ученик“. Програмата на МОН дава възможност да се развият знанията и уменията на учениците, те да повишат интереса си към науката, да реализират своите таланти и да развият и изявят своите способности.

Реализацията на завършилите гимназията през учебната 2015/ 2016 г. показва следните тенденции. От 179 зрелостници 130 са приети в български висши учебни заведения. 29 от тях са записани да учат в чужбина. 20 или не са приети, или не са кандидатствали. Най-голям е делът на тези, които учат икономически специалности – 36, от тях 5 в чужбина. Компютърни науки и софтуерно инженерство в България и в чужбина учат 27 от зрелостниците. На следващо място са тези, които ще изучават медицина и фармация – общо 23. Филология ще учат 13. Предпочитаните дестинации на записаните за студенти в чужбина са Англия, Германия, Шотландия и Холандия.

Ето какъв е профилът на специалностите, в които са записани зрелостниците от випуск 2015/2016 г.:

Инженерни

Икономически

Медицина, фармация и медицинска химия

Агрономство

Хуманитарни (право, филологии, журналистика, психология и др.)

Изкуства

Спорт

25,2%

26,7%

17%

3%

20,7%

5,2%

2,2%

 

Както се вижда от таблицата, по-голям е броят на зрелостниците, които са избрали да учат в инженерни и природонаучни дисциплини. Сравнително голям, но все пак значително по-малък е делът на тези, които са избрали да учат в хуманитарни дисциплини.

В голямата си част (81,5%) зрелостниците, завършващи гимназията, избират да останат да учат в България.

През последните години не е изследвана степента на удовлетвореност на учениците и родителите от качеството на обучението и от разпределението на учебното време за изучаваните учебни предмети в учебния план. Подобно изследване и анализ на реализацията на зрелостниците са необходимите маркери за определяне на разпределението на учебното време в училищния учебен план особено по отношение на часовете за третия и четвъртия профилиращ предмет.

 1. Кадрова осигуреност.

Кадровата осигуреност в гимназията е много добра. Педагогическите специалисти и непедагогическият персонал през последните учебни години се разпределят по следния начин:

Учебна година

Непедагогически персонал

Педагогически специалисти

Образователно-квалификационна степен на педагогическите специалисти

ПКС и научна степен

2015-2016

22

67

Магистър - 65

Бакалавър - 2

І ПКС – 2

ІІ ПКС – 12

ІІІ ПКС – 7

ІV ПКС – 7

V ПКС - 10

2014-2015

23

69

Магистър - 67

Бакалавър - 2

І ПКС – 1

ІІ ПКС – 12

ІІІ ПКС – 7

ІV ПКС – 7

V ПКС - 11

2013-2014

25

70

Магистър - 68

Бакалавър - 2

І ПКС –3

ІІ ПКС – 12

ІІІ ПКС – 7

ІV ПКС – 6

V ПКС - 10

2012-2013

25

71

Магистър - 70

Бакалавър - 1

І ПКС – 2

ІІ ПКС – 11

ІІІ ПКС – 6

ІV ПКС – 8

V ПКС - 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опасността пред кадровата осигуреност в бъдеще възниква от факта, че през учебната 2016/2017 г. немалка част от работещите в институцията достигат необходимата възраст и придобиват стаж за пенсия.

 1. Материално-технически база.

3.1. Училище.

Сградата на училището е на четири етажа. Санирана е. Разполага с 35 учебни стаи, 2 компютърни кабинета, английски, немски и френски езиков център, географски център и два малки кабинета за обучение по групи, библиотека, физкултурен салон, кабинет на психолога, административни помещения и спортна площадка за минифутбол и баскетбол. От учебната 2016/2017 г. училището ще се отоплява на газ. Не е изградено аварийното осветление в сградата. Осветителните тела са в много лошо състояние. Нуждаят се от подновяване.

Физкултурният салон, коридорите на първия и втория етаж, санитарните помещения, библиотеката, кабинетът на психолога и 6 от класните стаи на първия етаж са ремонтирани и са в добро състояние. Останалите класни стаи се нуждаят от ремонт. Не достигат чинове и столове. Центровете за чуждоезиково обучение се нуждаят от допълнително оборудване. Разполагат с учебна литература, но липсва модерна учебна техника. Двата компютърни кабинета разполагат със сравнително нова компютърна техника. Кабинетите по химия, физика и биология се използват като класни стаи. Наличната учебна техника е много остаряла и почти не се използва в процеса на обучението. Не достигат мобилните компютърни устройства за обучението по другите учебни предмети. Вътрешната интернет мрежа е в лошо състояние. Съществува опасност от пробив в сигурността и злоупотреба с данни. Освен това интернет достъпът е невъзможен в класните стаи и интернет не може да се използва за целите на обучението.

Преди началото на учебната 2016/2017 г. започна ремонт на оградата на двора на училището. До този момент достъпът до територията му е бил почти неконтролируем. Целодневно през двора преминават хора. Това създава опасност за сигурността на учениците. С изграждането на новата ограда и с поставянето на външни охранителни камери това положение ще се промени радикално. Дежурният охранител вече има визуален контрол върху цялата територия на училището и може да следи за реда в целия район на гимназията.

3.2. Общежитие.

Към училището има общежитие. В него през учебната 2016/2017 г. са настанени 155 деца, от които половината са възпитаници на гимназията, а останалите са ученици от професионални гимназии в града.

Материалната база на общежитието не е в добро състояние. Кабинетите за самоподготовка и занимания по интереси са неизползваеми. Санитарните помещения са общи, на етажа. Направен им е частичен ремонт, но се нуждаят от допълнителни подобрения. Част от дограмата на сградата е подменена, но има стара дограма, и вътрешна и външна,  която е в много лошо състояние. Ежегодно с наличните и доста ограничени ресурси от бюджета се ремонтират стаите за живеене, но като цяло състоянието им не е задоволително. Отоплението е на течно гориво. Парният котел не е ремонтиран от 14 години и се нуждае от спешен основен ремонт. Това състояние на материалната база в общежитията води до отлив на ученици, като броят им намалява през всяка следваща учебна година.

 1. Настоятелство, ученическо самоуправление и извънкласни дейности.

Дейността на гимназията се подпомага от Училищно настоятелство, има действащ Ученически съвет, в който участват представители от всички класове, избрани от самите ученици; предлагат се възможности на учениците за включване в извънкласни дейности и мероприятия – ежегодно се провеждат Хелоуин и Фашинг, училищни концерти; учениците участват и постигат високи резултати в различни състезания и олимпиади, най-вече по чужди езици. Екипът на гимназията работи по реализацията на редица проекти по национални и европейски програми.

За подобряване на организацията на учебния процес и повишаване качеството на учебно-възпитателната работа са предприети редица мерки, насочени към намаляване броя на отсъствията на учениците от училище и мотивирането им за активно участие в обучението и училищния живот, за подобряване на дисциплината и на цялостната дейност по организацията на учебния процес, превантивни мерки за недопускане на прояви на насилие и агресия, употреба на алкохол, наркотици и тютюнопущене, ритуализация на училищния живот, привличане на родителите като партньори и др.

SWOT АНАЛИЗ

СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

1.Много добро образователно-квалификационно равнище на педагогическите специалисти.

2. Мотивация на учителите да поддържат и повишават квалификацията си.

3.Традиции в езиковото обучение, добри постижения в общообразователната подготовка.

4. Отлични и много добри резултати от Държавните зрелостни

изпити, външните оценявания, конкурси, олимпиади и др.

5.Много добра реализация на учениците във висшите училища в България и чужбина.

6. Едносменен режим на работа.

7.Много добри възможности за извънкласни и свободноизбираеми дейности.

8.Много добри възможности за отлично ниво на овладяване на минимум два чужди езика.

9.Запазване реномето на гимназията като водещо училище в града и областта.

10. Утвърдени традиции и много добри постижения по определени спортове: баскетбол, волейбол, тенис на маса, лека атлетика, шах и др.

11.Добре работещи Училищно настоятелство и Ученически съвет, успешни дейности по ученическо

самоуправление.

1.Държавна политика за развитие на педагогическите кадри. Увеличен ресурс за квалификация.  

2.Държавен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите.

3. Признаване на знанията и уменията на учениците по чужди езици в страните от ЕС.

4. Държавен стандарт за учебния план, който дава повече възможности за избор на трети и четвърти профилиращ предмет.

5. Държавен стандарт за профилираната подготовка, който определя очакваните резултати за развитие на ключовите компетентности на учениците.

6.Финансиране по програми и проекти за

повишаване на квалификацията на учителите и за подобряване на материално-техническата беза.

7.Практическа насоченост, иновативност, креативност и иновативни методи и форми в обучението за повишаване на качеството му и на мотивацията на учениците.

8. Сътрудничество между всички участници в училищната общност за постигане на стратегическите цели на институцията.

9.Международно сътрудничество, езикови практики и обмен на ученици и преподаватели.

10.Финансова децентрализация, делегирани бюджети, финансиране чрез единен разходен стандарт.

11. Привличане на преподаватели и доброволци от Испания, САЩ и Германия за усъвършенстване на езиковото обучение.

СЛАБИ СТРАНИ

ЗАПЛАХИ (РИСКОВЕ)

1.Недостатъчна осигуреност с учебно-технически средства.

2. Липса на добра вътрешна интернет мрежа.

3. Слаба заинтересованост на част от учителите от използването на иновациите в образованието.

4. Инцидентно използване на проектнобазирано обучение и интерактивни методи на преподаване и учене.

5. Намаляваща мотивация на учениците към учебната работа.

6. Пропуски в реда по опазването на материално-техническата база.

7. Закъснения на учениците за учебен час. Голям брой отсъствия.

8. В недостатъчна степен се използват възможностите за привличане на родителите като партньори в училищните дейности.

9. Липса на специализирани кабинети по общообразователните предмети.

10. Недостатъчна степен на споделяне на практиките и обмяна на опит от страна на учителите

11. Недостатъчна база за обучението по физическо възпитание и спорт.

12. Липса на добра екипност между всички възпитатели в общежитието.

13. Липса на нормативна база за длъжността „Възпитател“ в общежитие.

1. Осигуряване с педагогически специалисти, които са на високо професионално ниво, с оглед на предстоящото навършване на пенсионна възраст и стаж на част от работещите в гимназията специалисти.

2. Липса на средства за подобряване на материално-техническата база.

3. Липса на мотивация за въвеждане на иновациите в обучението.

4. Липса на сграден фонд за осигуряване на необходимата учебна среда съобразно държавните стандарти.

5. Засилване на демотивацията у учениците.

6. Липса на сътрудничество между всички участници в училищната общност.

7. Напускане на училището поради несправяне с учебния материал и липса на мотивация у учениците.

8. Спад на удовлетвореността от качеството на образованието сред ученици и родители.

9. Липса на активност по отношение на участието в европейски и национални програми и проекти.

10. Спад на броя на учениците в общежитията и закриване на групи.

11. Внезапно възникнала нужда от спешни и скъпи ремонти на материалната база.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегически цели

 1. Утвърждаване на ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково като водещо иновативно езиково училище с висок регионален, национален и международен авторитет.
 2. Осигуряване на качествена езикова, компютърна и общообразователна подготовка в съответствие с държавните образователни стандарти и стандартите за качество на европейското образование.
 3. Развитие и модернизация на материално-техническата база и създаване на условия за качествена учебна дейност и повишаване на привлекателността на училището.
 4. Подготовка за кандидатстване за иновативно училище чрез разработване на проект за иновативно училище, внедряване на ефективен мениджмънт, постепенно въвеждане на иновативните методи на преподаване и учене и на съвременните технологии в образователната среда, изготвяне на иновативни учебни планове и програми.
 5. Осигуряване на необходимия кадрови потенциал и усъвършенстване на квалификацията на педагогическите специалисти и непедагогическите кадри съобразно целите на гимназията и променящите се условия в съвременното образование.
 6. Поддържане на позитивна и устойчива учебна среда с ефективни средства за превенция на насилието и отпадането на ученици, за формирането на здравна култура и екологично поведение, съобразени с целите на иновативното училище.
 7. Насърчаване на националното и международното сътрудничество с партньорски организации в сферата на образованието, участие в европейски международни проекти за споделяне и прилагане на добри иновативни практики.

ДЕЙНОСТИ:

 

по първа СТРАТЕГИЧЕСКА цел:

Утвърждаване на ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково като водещо иновативно езиково училище с висок регионален, национален  и международен авторитет.

 1. Осигуряване на образователен процес, който да е насочен към развиване на индивидуалните потребности и способностите на всеки ученик, насърчаващ ученическата самостоятелност, активност, креативност и отговорност.
 2. Достигане на високи резултати в обучението по чужди езици - английски, немски, испански, френски и руски език. Придобиване на сертификати за владеене на чужд език, които позволяват кандидатстване в европейски университети.
 3. Повишаване на степента на удодовлетвореност на учениците от качеството на образованието по всички учебни предмети.
 4. Повишаване на сигурността на учениците в училището.
 5. Подобряване на осигуреността с учебно-технически средства.
 6. Разширяване на възможностите при определяне на трети или четвърти профилиращ предмет с цел предоставяне на учениците на избор и подготовка за кандидатстване във висшите училища.

по втора СТРАТЕГИЧЕСКА цел:

Осигуряване на качествена езикова, компютърна и общообразователна подготовка в съответствие с държавните образователни стандарти и стандартите за качество на европейското образование.

 1. Осигуряване на високо качество на образователния процес чрез въвеждане на иновативни практики в обучението по всички учебни предмети.
 2. Ефективно използване на технологиите в чуждоезиковото обучение.
 3. Осигуряване на възможност за използване на съвременните технологии в образователния процес.
 4. Стабилизиране и развиване на контактите и дейностите по споразуменията за сътрудничество с испанското правителство, фондация „Фулбрайт“ и за придобиването на немска езикова диплома.
 5. Въвеждане на облачни ИКТ технологии и платформи за обучение и за обмен на информация за нуждите на образователния процес.
 6. Осигуряване на лесен достъп до необходимата техника и до електронни образователни ресурси.
 7. Засилване на проектнобазираното обучение.
 8. Подобряване на планирането и мониторинга на учебната дейност и въвеждане на ефективна система за оценяване на качеството.

по трета СТРАТЕГИЧЕСКА цел:

Развитие и модернизация на материално-техническата база и създаване на условия за качествена учебна дейност и повишаване на привлекателността на училището.

 1. Ремонт на класни стаи, кабинети и спортни площадки и оборудването им с необходимите средства за ефективно практически ориентирано обучение.
 2. Подновяване на вътрешната интернет мрежа в училището с цел осигуряване на достъп до интернет във всяка класна стая и във всеки кабинет.
 3. Частично въвеждане на кабинетна система.
 4. Цялостно подобряване на училищната инфраструктура – двор, подстъпи към училището, отопление и вентилация.
 5. Подобряване на материалната база на общежитието.

по четвърта СТРАТЕГИЧЕСКА цел:

Подготовка за кандидатстване за иновативно училище чрез разработване на проект за иновативно училище, внедряване на ефективен мениджмънт, постепенно въвеждане на иновативните методи на преподаване и учене и на съвременните технологии в образователната среда, изготвяне на иновативни учебни планове и програми.

 1. Въвеждане на иновативни методи на преподаване и учене.
 2. Изграждане на училищни професионални учебни общности.
 3. Изготвяне на проект за иновативно училище.
 4. Иновативна квалификация на учителите и сътрудничество между тях.
 5. Разработване на иновативни учебни планове и програми.
 6. Въвеждане на иновативни елементи в училищния мениджмънт.

по пета СТРАТЕГИЧЕСКА цел:

Осигуряване на необходимия кадрови потенциал и усъвършенстване на квалификацията на педагогическите специалисти и непедагогическите кадри съобразно целите на гимназията и променящите се условия в съвременното образование.

 1. Въвеждане на система за наставничество на новоназначените учители с малък професионален опит.
 2. Осигуряване на висококвалифицирани специалисти за свободните работни места.
 3. Изготвяне и реализиране на план за квалификация на педагогическите специалисти.
 4. Приоритетно осигуряване на участието на всички педагогически специалисти в квалификационни форми за усъвършенстване на процеса на обучение и въвеждането на иновативни педагогически практики.
 5. Включване на педагогически специалисти в европейски програми за квалификация и обяна на опит.
 6. Провеждане на ефективна вътрешноквалификационна дейност.

по шеста СТРАТЕГИЧЕСКА цел:

Поддържане на позитивна и устойчива учебна среда с ефективни средства за превенция на насилието и отпадането на ученици, за формирането на здравна култура и екологично поведение, съобразени с целите на иновативното училище.

 1. Изготвяне на Етичен кодекс на училищната общност.
 2. Изготвяне на правила за използването на ИКТ в обучението и в училище.
 3. Изготвяне и реализация на програма за превенция от насилие и тормоз в училище.
 4. Изготвяне и реализация на програма за предотвратяване на ранното напускане на училище.
 5. Изготвяне и реализация на програма за работа с даровити деца и деца от уязвими групи.
 6. Осигуряване на ефективна обща подкрепа за личностно развитие на учениците.
 7. Засилване на дейността на Ученическия съвет и гарантиране участието му в обсъждането на решенията за развитието на училището.
 8. Възстановяване на училищния хор „Лира“ и развиване на активна извънкласна дейност.

 

по седма СТРАТЕГИЧЕСКА цел:

Насърчаване на националното и международното сътрудничество с партньорски организации в сферата на образованието, участие в европейски международни проекти за споделяне и прилагане на добри иновативни практики.

 1. Активно участие в проекта „Твоят час“ и създаване на ефективен училищен мениджмънт на дейностите.
 2. Създаване на училищен екип за координиране на дейностите по участие в европейски международни проекти.
 3. Привличане на всички учители в дейностите по европейски проекти и програми и международното сътрудничество в сферата на образованието.
 4. Привличане на външни организации за партньори по проекти за финансиране на училищните дейности.

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ С ФИНАНСИРАНЕ

ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

ФИНАНСИРАНЕ

СРОК

по първа СТРАТЕГИЧЕСКА цел

1. Осигуряване на образователен процес, който да е насочен към развиване на индивидуалните потребности и способностите на всеки ученик, насърчаващ ученическата самостоятелност, активност, креативност и отговорност.

От бюджета на училището

Постоянен

2. Достигане на високи резултати в обучението по чужди езици - английски, немски, испански, френски и руски език. Придобиване на сертификати за владеене на чужд език, които позволяват кандидатстване в европейски университети.

От бюджета на училището

Ежегодно

3. Повишаване на степента на удодовлетвореност на учениците от качеството на образованието по всички учебни предмети.

От бюджета на училището

Края на учебната 2016/2017 г.

4. Повишаване на сигурността на учениците в училището.

От настоятелството

Месец октомври на

учебната 2016/2017 г.

5. Подобряване на осигуреността с учебно-технически средства.

От бюджета на училището

Началото на учебната 2017/2018 г.

6. Разширяване на възможностите при определяне на трети или четвърти профилиращ предмет с цел предоставяне на учениците на избор и подготовка за кандидатстване във висшите училища.

От бюджета на училището

Месец юни на учебната 2016/2017 г.

по втора СТРАТЕГИЧЕСКА цел

1. Осигуряване на високо качество на образователния процес чрез въвеждане на иновативни практики в обучението по всички учебни предмети.

От бюджета на училището

Постоянен

2. Ефективно използване на технологиите в чуждоезиковото обучение.

От бюджета на училището

От началото на учебната 2017/2018 г.

3. Осигуряване на възможност за използване на съвременните технологии в образователния процес.

От бюджета на училището

Месец март на учебната 2016/2017 г.

4. Стабилизиране и развиване на контактите и дейностите по споразуменията за сътрудничество с испанското правителство, фондация „Фулбрайт“ и за придобиването на немска езикова диплома.

От бюджета на училището

Постоянен

5. Въвеждане на облачни ИКТ технологии и платформи за обучение за обмен на информация за нуждите на образователния процес.

От бюджета на училището

От началото на учебната 2017/2018 г.

6. Осигуряване на лесен достъп до необходимата техника и до електронни образователни ресурси.

От бюджета на училището

От началото на учебната 2017/2018 г.

7. Засилване на проектнобазираното обучение.

От бюджета на училището

Постоянен

8. Подобряване на планирането и мониторинга на учебната дейност и въвеждане на ефективна система за оценяване на качеството.

От бюджета на училището

Постоянен

ПО ТРЕТА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

1. Ремонт на класни стаи, кабинети и спортни площадки и оборудването им с необходимите средства за ефективно практически ориентирано обучение.

От бюджета на училището и от външни източници

Месец август-септември 2017 г. и през цялата 2018 г.

2. Подновяване на вътрешната интернет мрежа в училището с цел осигуряване на достъп до интернет във всяка класна стая и във всеки кабинет.

От бюджета на училището и от външни източници

Месец март 2017 г.

3. Частично въвеждане на кабинетна система.

От бюджета на училището и от външни източници

От началото на учебната 2018/2019  г.

4. Цялостно подобряване на училищната инфраструктура – двор, подстъпи към училището, отопление и вентилация.

От бюджета на училището и от външни източници

Септември 2017 г.

5. Подобряване на материалната база на общежитието.

От бюджета на училището и от външни източници

Периодично до началото на учебната 2019 г.

ПО четвърта СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

1. Въвеждане на иновативни методи на преподаване и учене.

От бюджета на училището

Постоянен

2. Изграждане на училищни професионални учебни общности.

От бюджета на училището

Месец март 2017 г.

3. Изготвяне на проект за иновативно училище.

От бюджета на училищетои от външни източници

Месец юли 2019 г.

4. Иновативна квалификация на учителите и сътрудничество между тях.

От бюджета на училището и от външни източници

Постоянен

5. Разработване на иновативни учебни планове и програми.

От бюджета на училището и от външни източници

От юни 2019 г.

6. Въвеждане на иновативни елементи в училищния мениджмънт.

От бюджета на училището и от външни източници

До м. юни 2018 г.

ПО пета СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

1. Въвеждане на система за наставничество на новоназначените учители с малък професионален опит.

От бюджета на училището

От началотона учебната 2017/2018 г.

2. Осигуряване на висококвалифицирани специалисти за свободните работни места.

От бюджета на училището

Постоянен

3. Изготвяне на реализиране на план за квалификация на педагогическите специалисти.

От бюджета на училището

Ежегодно

4. Приоритетно осигуряване на участието на всички педагогически специалисти в квалификационни форми за усъвършенстване на процеса на обучение и въвеждането на иновативни педагогически практики.

От бюджета на училището

Постоянен

5. Включване на педагогически специалисти в европейски програми за квалификация и обяна на опит.

От външно финансиране

Постоянен

6. Провеждане на ефективна вътрешноквалификационна дейност.

От бюджета на училището

Постоянен

ПО шеста СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

1. Изготвяне на Етичен кодекс на училищната общност.

От бюджета на училището

Ноември 2016 г.

2. Изготвяне на правила за използването на ИКТ в обучението и в училище.

От бюджета на училището

Февруари 2017 г.

3. Изготвяне и реализация на програма за превенция от насилие и тормоз в училище.

От бюджета на училището

Ноември 2016 г. – постоянен

4. Изготвяне и реализация на програма за предотвратяване на ранното напускане на училище.

От бюджета на училището

Ноември 2016 г. – постоянен

5. Изготвяне и реализация на програма за работа с даровити деца и деца от уязвими групи.

От бюджета на училището

Ноември 2016 г. – постоянен

6. Осигуряване на ефективна обща подкрепа за личностно развитие на учениците.

От бюджета на училището

Постоянен

7. Засилване на дейността на Ученическия съвет и гарантиране участието му в обсъждането на решенията за развитието на училището.

От бюджета на училището

Ноември 2016 г. – постоянен

8. Възстановяване на училищния хор „Лира“ и развиване на активна извънкласна дейност.

От бюджета на училището

Ноември 2016 г. – постоянен

ПО седма СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

1. Активно участие в проекта „Твоят час“ и създаване на ефективен училищен мениджмънт на дейностите.

От бюджета на училището и от външно финансиране

Септември 2016 – Септември 2018 г.

 

 ФИНАСОВИ РЕСУРСИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

Дейностите, включени в настоящата Стратегия, ще се осигурят от делегирания бюджет на институцията; целеви средства от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити; собствени средства от дарения; средства от проекти и програми, финансирани от ЕС; програми на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Министерството на регионалното развитие и благоустройството; средства от училищното настоятелство и други източници.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата Стратегия за развитие на гпче „пРОФ. Д-Р аСЕН зЛАТАРОВ“ – ХАСКОВО  е разработена на основание чл. 263 ал. 1 и чл. 269 ал. 1 от ЗПУО и се основава на принципите и насоките на закона и спецификата на училището.

Стратегията за развитие на ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково 2016-2020 г. е приета на Заседание на педагогически съвет с Протокол  1/....09.2016 г.

 

Стратегията за развитие подлежи ежегодно на актуализиране.

Сподели: