Вторник 14, Август 2018г.

 

ОБЯВА

На основание чл. 106, ал.1, т.2., т.3. и т. 4. и чл. 108, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

ОБЯВЯВАМ

 

Свободно място за ученик в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково за учебната 2018/2019 г. в 9. клас, профил „Английски език с немски език“:


Кандидатите за заемането на свободното място може да се преместват в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково през цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок.

Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:

  • подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 ЗПУО до директора на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково;
  • издаване на служебна бележка от директора на училището до три работни дни, с която потвърждава възможността за записването на ученика;
  • служебната бележка се представя от родителя/настойника и/или ученика заедно със заявлението за преместване на директора на училището, от което се премества ученикът;
  • до три работни дни директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, предоставя на родителя/настойника и/или ученика удостоверение за преместване, копие на училищния учебен план, копие на личното образователно дело на ученика в гимназиален етап.
  • до три работни дни от получаване на удостоверението за преместване родителят/настойникът и/или ученикът представя получените документи за записване в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково;
  • директорът на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково до три работни дни определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.

 

При разлика между училищните учебни планове преместващите се ученици държат приравнителни изпити, определени със заповед на директора на Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково.

 

При наличието на повече от един кандидат за обявено свободно място в училището се записва този, който е с по-висок успех от приравнителните изпити, ако са определени такива, или по профилиращите учебни предмети за годините, за които са изучавани, или с по-висок среден успех по учебните предмети, изучавани в гимназиален етап.

 

Срок за подаване на заявленията за преместване: 03.09.2018 г. в канцеларията на Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково, всеки работен ден от 09:00 ч. до 15:30 ч.

 

 

Директор:

Деян Янев

Сподели: