Събота 20, Април 2019г.

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

„ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ - ХАСКОВО

 

ОБЯВА

На основание чл. 106, ал.1, т.2., т.3. и т. 4. и чл. 108, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

ОБЯВЯВАМ

 

 

Свободни места за ученици в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково за учебната 2018/2019 г., както следва:

 

НЕМСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

  ІХ КЛАС

2 МEСТА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ФРЕНСКИ ЕЗИК

 ІХ КЛАС

1 МЯСТО

ИСПАНСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 ІХ КЛАС

1 МЯСТО

НЕМСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 X КЛАС

4 МЕСТА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ФРЕНСКИ ЕЗИК

 X КЛАС

1 МЯСТО

ИСПАНСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 X КЛАС

2 МЕСТА

НЕМСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 ХІ КЛАС

6 МЕСТА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК НЕМСКИ ЕЗИК

 ХІ КЛАС

1 МЯСТО

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК РУСКИ ЕЗИК

 ХІ КЛАС

1 МЯСТО

ИСПАНСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 ХI КЛАС

6 МЕСТА

НЕМСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 ХII КЛАС

3 МЕСТА

ИСПАНСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 ХII КЛАС

6 МЕСТА

 

Учениците може да се преместват в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково, както следва:

  1. от VIIІ до Х клас включително - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
  2. в XI клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същия профил, при условие че задължителните профилиращи предмети са еднакви;
  3. в XII клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия профил, при условие че задължителните профилиращи предмети са еднакви;
  4. Учениците от XI клас могат да се преместват след успешно завършен клас, като при преместването си не могат да сменят профила и задължителните профилиращи предмети, които са изучавали.

 

Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:

  1. подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 ЗПУО до директора на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково;
  2. до три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава възможността за записването на ученика и уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя и/или ученика желание;
  3. до пет работни дни от получаване на информацията директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап;
  4. директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението по ал. 2 определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика;
  5. родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива;
  6. ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на директора на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково.

 

При разлика между рамковите училищни учебни планове преместващите се ученици държат приравнителни изпити по предметите, които не са изучавали в предишното си училище.

 

При наличието на повече от един кандидат за обявено свободно място в училището се записва този, който е с по-висок успех от приравнителните изпити, ако са определени такива, или по профилиращите учебни предмети за годините, в които са изучавани, или с по-висок среден успех по учебните предмети, изучавани в гимназиален етап.

 

Заявленията за преместване се подават в канцеларията на Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково всеки работен ден от 09:00 ч. до 15:30 ч.

Сподели: