Понеделник 17, Декември 2018г.

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

„ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ - ХАСКОВО

 

ОБЯВА

На основание чл. 106, ал.1, т.2., т.3. и т. 4. и чл. 108, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

ОБЯВЯВАМ

 

 

Свободни места за ученици в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково за учебната 2018/2019 г., както следва:

 

НЕМСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

  ІХ КЛАС

3 МEСТА

ИСПАНСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 ІХ КЛАС

1 МЯСТО

НЕМСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 X КЛАС

4 МЕСТА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ФРЕНСКИ ЕЗИК

 X КЛАС

1 МЯСТО

ИСПАНСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 X КЛАС

2 МЕСТА

НЕМСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 ХІ КЛАС

5 МЕСТА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК НЕМСКИ ЕЗИК

 ХІ КЛАС

1 МЯСТО

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК РУСКИ ЕЗИК

 ХІ КЛАС

1 МЯСТО

ИСПАНСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 ХI КЛАС

6 МЕСТА

НЕМСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 ХII КЛАС

3 МЕСТА

ИСПАНСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 ХII КЛАС

6 МЕСТА

Учениците може да се преместват в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково, както следва:

  1. от VIIІ до Х клас включително - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
  2. в XI клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същия профил, при условие че задължителните профилиращи предмети са еднакви;
  3. в XII клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия профил, при условие че задължителните профилиращи предмети са еднакви;
  4. Учениците от XI клас могат да се преместват след успешно завършен клас, като при преместването си не могат да сменят профила и задължителните профилиращи предмети, които са изучавали.

 

Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:

  1. подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 ЗПУО до директора на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково;
  2. издаване на служебна бележка от директора на училището до три работни дни от срока на обявата, с която потвърждава възможността за записването на ученика;
  3. служебната бележка се представя от родителя/настойника и/или ученика заедно със заявлението за преместване на директора на училището, от което се премества ученикът;
  4. до три работни дни директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, предоставя на родителя/настойника и/или ученика удостоверение за преместване, копие на училищния учебен план, копие на личното образователно дело на ученика в гимназиален етап.
  5. до три работни дни от получаване на удостоверението за преместване родителят/настойникът и/или ученикът представя получените документи за записване в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково;
  6. директорът на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково до три работни дни определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.

 

При разлика между училищните учебни планове преместващите се ученици държат приравнителни изпити, определени със заповед на директора на Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково.

 

При наличието на повече от един кандидат за обявено свободно място в училището се записва този, който е с по-висок успех от приравнителните изпити, ако са определени такива, или по профилиращите учебни предмети за годините, за които са изучавани, или с по-висок среден успех по учебните предмети, изучавани в гимназиален етап.

 

Срок за подаване на заявленията за преместване: 10.10.2018 г. в канцеларията на Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково, всеки работен ден от 09:00 ч. до 15:30 ч.

Сподели: