Петък 22, Ноември 2019г.

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

„ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ - ХАСКОВО

 

ОБЯВА

На основание чл. 106, ал.1, т.2., т.3. и т. 4. и чл. 108, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

ОБЯВЯВАМ

 

 

Свободни места за ученици в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково за учебната 2019/2020 г., както следва:

 

НЕМСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

XІ КЛАС

2 МЕСТА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ФРЕНСКИ ЕЗИК

XІ КЛАС

1 МЯСТО

ИСПАНСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

XІ КЛАС

2 МЕСТА

НЕМСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ХІІ КЛАС

6 МЕСТА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК НЕМСКИ ЕЗИК

ХІІ КЛАС

1 МЯСТО

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК РУСКИ ЕЗИК

ХІІ КЛАС

1 МЯСТО

ИСПАНСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ХIІ КЛАС

6 МЕСТА

Учениците може да се преместват на свободните места, както следва:

  1. от I до VI клас - през цялата учебна година;
  2. от VII до Х клас включително - през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
  3. в XI клас по същия профил, ако задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия - през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време, не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
  4. в XII клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия.
  5. В особени случаи и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието на територията, на която се намира приемащото училище, премествания от VII до XII клас извън сроковете по т. 1, т. 2 - 4 може да се извършват, като се представят документи, удостоверяващи причините за преместването.

 

Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:

  1. подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 ЗПУО до директора на приемащото училище;
  2. до три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава пред родителя възможността за записването на ученика, уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, и му предоставя копие на заявлението по т. 1; при необходимост от получаване на разрешение по чл. 106, ал. 3, чл. 107, ал. 3 и чл. 107а от Наредба №10 на МОН за организацията на дейностите в училищното образование тридневният срок започва да тече от датата на получаване на разрешението на министъра на образованието и науката.
  3. До пет работни дни от получаване на информацията по т. 2 директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап.
  4. Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението по за преместване определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.
  5. Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище. До датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище, посещава учебните занятия в училището, от което се премества.

 

Заявленията за преместване се подават в канцеларията на Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково всеки работен ден от 09:00 ч. до 15:30 ч.

 

 

 Сподели: