Вторник 18, Юни 2019г.

ИЗВАДКА ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГПЧЕ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Глава трета

Форми на обучение

Чл. 83. (1) Формите на обучение, които се организират в Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, са дневна и самостоятелна. При постъпила молба за определени ученици могат да се организират индивидуална и комбинирана форма на обучение.

(2) Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в училището форми на обучение се публикуват на интернет страница на училището.

Чл. 84. Учениците се записват в дневна форма на обучение по реда на държавния план-прием.

Чл. 85. (1) За записване в индивидуална, самостоятелна или комбинирана форма на обучение или за промяна на формата на обучение ученикът подава заявление до директора на училището.

(2) Учениците, които желаят да се запишат в индивидуална, самостоятелна или комбинирана форма на обучение в паралелките от VІІІ клас, формирани при условията на държавния план-прием, следва да отговарят на изискванията за участие в приема.

(3) За записване на ученика в индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма на обучение директорът издава заповед.

Чл. 86. (1) Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма на обучение, могат да променят формата на обучението си преди началото на учебната година.

(2) Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, когато се преминава:

 1. от дневна в индивидуална, самостоятелна или в комбинирана форма на обучение;
 2. от комбинирана в дневна форма на обучение;
 3. от индивидуална към дневна и комбинирана за ученици, които са на индивидуална форма по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, и за ученици с изявени дарби.

 (3) За промяна на формата на обучение директорът издава заповед.

Чл. 87. (1) Индивидуалната форма на обучение може да се организира за:

 1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни;
 2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;
 3. ученици с изявени дарби;
 4. ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107, ал. 4 от ЗПУО;

(2) Директорът на училището възлага на комисия да изработи индивидуален учебен план и го утвърждава със своя заповед.

(3) За обучението в индивидуална форма на обучение се изготвя седмично разписание на основата на индивидуалния учебен план, което се утвърждава от директора на училището.

(4) Учениците по ал. 1 се записват в определен клас и паралелка.

(5) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите, когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни или болнични условия и/или в център за подкрепа за личностно развитие.

(6) В индивидуалния учебен план според конкретния случай се определя дали оценяването на ученика да бъде текущо или чрез изпити.

Чл. 88. (1) Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

(2) Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:

 1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
 2. ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.
 3. ученици с изявени дарби;
 4. лица, навършили 16 години след подадено заявление до директора на училището.

(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика и утвърден в училището училищен учебен план.

(4) Записване в самостоятелна форма на обучение се извършва след издадена заповед на директора, с изключение на учениците по ал. 2, т. 2.

(5) Изпитните сесии за всеки ученик в самостоятелна форма на обучение са редовни и поправителни; провеждат се по график, определен със заповед на директора.

(6) Редовните изпитни сесии за учениците по ал. 2, т. 2 се организират в края на всеки учебен срок.

(7) Учениците по ал. 2, т. 2, които не са положили успешно в рамките на една редовна сесия два и повече изпита за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

(8) Ученици в самостоятелна форма, които не са се явили на три поредни изпитни сесии, се отписват от училището.

Чл. 89. (1) Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния или индивидуалния учебен план.

(2) Комбинираната форма на обучение може да се организира за:

 1. ученик със специални образователни потребности;
 2. ученик с изявени дарби;

(3) Комбинираната форма на обучение по ал. 2. т. 1 се осъществява:

 1. по заявление от родителя/настойника за обучение в комбинирана форма, като в 7-дневен срок от неговото постъпване директорът на училището издава заповед за създаване на екип по чл. 188, ал. 1 от ЗПУО, ако за ученика не е сформиран вече такъв екип.
 2. екипът по чл. 188, ал. 1 от ЗПУО има за цел да установи необходимостта от организиране на комбинирана форма за конкретния ученик, от разработване на индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми за обучението му, както и да определи учебните предмети, по които ще се осъществява индивидуалното обучение на ученика.
 3. по преценка на екипа и в съответствие с потребностите на ученика членовете на екипа, както и учителите по съответните учебни предмети, разработват индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми за комбинирана форма на обучение в 30-дневен срок след издаване на заповедта на директора за създаването на екипа.
 4. индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от 30% от броя на учебните часове по учебните предмети от съответния учебен план, по който се извършва обучението в комбинирана форма.
 5. индивидуалният учебен план и индивидуалните учебни програми за комбинирана форма на обучение се утвърждават от директора на училището.
 6. за всеки ученик, който се обучава в комбинирана форма на обучение, съгласувано с родителя/настойника, се изготвя седмично разписание, съобразено с психо-физическите особености и индивидуалните потребности на ученика. Седмичното разписание се утвърждава от директора на училището.
 7. индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на компетентностите на учениците чрез текущи проверки по индивидуална учебна програма.

(4) Комбинирана форма на обучение по ал. 2, т. 2 може да се осъществява по един или няколко учебни предмета, по които ученикът е показал трайни способности и постижения, надвишаващи постиженията на неговите връстници, удостоверени с документи, доказващи класиране на призови места на национални и международни състезания и конкурси.

 1. екипът за подкрепа за личностно развитие в училището по чл. 188, ал. 1 от ЗПУО идентифицира силните страни на ученик, показал трайни способности и постижения, надвишаващи постиженията на неговите връстници, оценка на индивидуалните му потребности, и предлага на педагогическия съвет на училището да се обучава в комбинирана форма на обучение;
 2. обучението се организира по индивидуален учебен план и се провежда по индивидуални учебни програми по заявените един или няколко учебни предмета, разработени по чл. 95 от ЗПУО;
 3. индивидуалното обучение за учениците с изявени дарби се провежда в училището;
Сподели: