Четвъртък 22, Март 2018г.

Клуб „Интерактивни презентации“ към ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково, организира своята втора представителна изява на 10.05.2017 г. по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности"  (ТВОЯТ ЧАС).

С множество въпроси и предварително подготвени материали протече второто публично представяне на клуба по информатика с ръководител госпожа Димитрина Бойкова. Гости на събитието бяха директорът – г-н Деян Янев, както и заместник-директорите г-жа Гергана Гочева, г-жа Светлана Костадинова и г-жа Нели Василева, учители и ученици от гимназията. В събитието активно се включиха ученици от десетите класове, които, освен че участваха, получиха и брошури с полезна информация за предстоящото външно оценяване. Изявата приключи с обещание за нови срещи и съвместни дейности.

Дейностите на групата по интереси Клуб „Интерактивни презентации“ са по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" (ТВОЯТ ЧАС) и се финансират от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

Сподели: