Вторник 21, Януари 2020г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

 

на комисията по Постановление №328/21.12.2017г. на МС за условията за получаване на стипендии в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно образование.

 

 

 1. За първи срок на учебната 2018/2019г. да бъдат в сила следните видове стипендии по чл.4 и критерии за кандидатстване по тях:

 

I.1. Видове стипендии

 1. 1. За постигнати образователни резултати по чл.4 ал.1 т.1

Група 1 – 35 лв.

Група 2 – 30 лв.

Група 3 – 27 лв.

Група 4 – 25 лв.

Група 5 – 23 лв.

Група 6 – 21 лв.

 1. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането от училище по чл.4 ал.1 т.2
 • За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането от училище по чл.4 ал.1 т.2 комисията предлага размерът на стипендията да бъде 25лв.
 1. 3. За ученици с трайни увреждания по чл.4 ал.1 т.3
 • Съгласно Постановлението учениците по чл.4 ал.1 т.3 да получават стипендия в размер на 25лв.
 1. За ученици без родители по чл.4 ал.1 т.4 и ал.2
 • Съгласно Постановлението учениците по чл.4 ал.1 т.4 и ал.2 да получават стипендия в размер на 25лв. за периода на учебните месеци

 

I.2. Критерии

 • За постигнати образователни резултати по чл.4 ал.1 т.1 да бъде направена диференциация както следва:
 • За успех отличен 6 и без отсъствия по неуважителни причини
 • За успех отличен 6 и допуснати до 5 отсъствия по неуважителни причини
 • За успех отличен 6 и допуснати до 10 отсъствия по неуважителни причини и за успех отличен от 5.90 до 5.99 и допуснати до 5 отсъствия по неуважителни причини
 • За успех отличен от 5.90 до 5.99 и допуснати до 10 отсъствия по неуважителни причини и за успех отличен от 5.80 до 5.89 и допуснати до 5 отсъствия по неуважителни причини
 • За успех отличен от 5.80 до 5.89 и допуснати до 10 отсъствия по неуважителни причини и за успех отличен от 5.70 до 5.79 и допуснати до 5 отсъствия по неуважителни причини
 • За успех отличен от 5.70 до 5.79 и допуснати до 10 отсъствия по неуважителни причини и за успех отличен от 5.60 до 5.69 и допуснати до 5 отсъствия по неуважителни причини
 • За успех отличен от 5.60 до 5.69 и допуснати до 10 отсъствия по неуважителни причини и за успех отличен от 5.50 до 5.59 и допуснати до 5 отсъствия по неуважителни причини
 • За успех отличен от 5.50 до 5.59 и допуснати до 10 отсъствия по неуважителни причини

Забележка: Размерът на стипендията за всяка група се определя в зависимост от финансовия ресурс за периода.

Забележка:  При равен успех учениците се класират според броя на отсъствията.

Забележка: При наложено наказание от ПС по време на срока на стипендията, тя се отнема до заличаване на наказанието.

 

 1. 1. Еднократни стипендии по чл.5.
 2. За преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа до образование по чл.5 ал.1 т.1
 3. За постигнати високи резултати в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта по чл.5 ал.1 т.2.
 4. Категории:

По чл.5 ал.1 т.2 стипендии се присъждат в следните категории:

 • В учебната дейност или дейности в областта на науките, технологиите, представящи училището
  1. Индивидуално – 100 лв.
  2. Отборно – 50 лв.
 • В дейности в областта на изкуствата и спорта, представящи училището
  1. Индивидуално – 100 лв.
  2. Отборно – 50 лв.
 • В дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, не представящи училището
  1. Индивидуално70 лв.

 

Забележка: Класират се постижения за 1, 2 или 3 място на национални или международни изяви.

 

III. Необходими условия и документи:

 1. 1. Учениците, кандидатстващи за стипендия по чл.4 ал.1 т.1 подават:
 • Заявление-декларация – съдържаща информация за ср. успех и брой отсъствия по неуважителни причини от учебната 2017/2018 г.
 • Забележка: Успехът се изчислява средноаритметично от оценките по предметите от ЗП, ПП и ЗИП за ученици от 10 до 12 клас/без СИП/ и средноаритметично от оценките по предметите от ООП, ПР/УП-А и ПР/УП за ученици от 9 клас. /без ФУЧ/
 • За учениците от 8 клас се взема среден успех от Свидетелство за основно образование от оценките по предметите от ООП и ИУЧ /без ФУЧ/.

 

 1. 2. Учениците, кандидатстващи за стипендия по чл.4 ал.1 т.2 за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането от училище отговарят на условията:
 • среден успех от учебната 2017/2018 година не по-нисък от50
 • среден брутен месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца /от април 2018 до септември 2018г. включително/ по-нисък или равен на МРЗ за страната-за периода април - септември 2018 г. – 510,00 лв.;

2.1 Документите за кандидатстване:

 • Заявление–декларация - съдържаща информация за ср. успех и брой отсъствия по неуважителни причини от учебната 2017/2018 учебна година, лични данни, семейно положение и материално положение /да бъде подписано от родителя/попечителя на ученика/
 • Документи, удостоверяващи дохода на семейството: Служебни бележки за дохода на родителите, удостоверяващи брутния доход за 6 месеца с посочен точен адрес на фирмата, издала документа и БУЛСТАТ, подпис на ръководителя и печат;

Забележка: Ако един от родителите или двамата са безработни, се представя служебна бележка от Бюрото по труда и собственоръчно попълнена декларация за месеците, през които не е получавал обезщетение.

 • Удостоверения от НОИ при доход от пенсии и месечни добавки за отглеждане на дете /детски надбавки/;
 • Удостоверение за брат/сестра, че са учащи /от училището, в което учат/ или акт за раждане, ако не посещават учебно заведение;
 • Декларация за гражданско състояние от родителя, който сам отглежда детето си /при разведени родители/ и копие от Съдебно решение за развод и присъден размер на издръжката.

Забележка: Членове на семейството на ученика са майката, бащата, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или съпружеско съжителство на майката/бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга, с когото съжителства, както и непълнолетните му деца /ако живеят с него/. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, до навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя/сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга на родителя, ако живеят с него.

В сумата на доходите се включват всички доходи от: доходи съгласно чл.10 ал.1. т.1-4 и 6 от Закона за данъците върху доходи от физически лица;пенсии, без добавки за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност; месечни помощи по реда за социално подпомагане и Закона за семейни помощи за деца; обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи, издръжки и стипендии, без получаваните по силата на постановлението.

 

 1. Учениците, кандидатстващи за стипендия по чл.4 ал.1 т.3 за ученици с трайни увреждания подават:
  • Заявлението-декларация по образец
  • Копие от решение на ТЕЛК

 

 1. Учениците, кандидатстващи за стипендия по чл.4 ал.1 т.4 и ал.2 за ученици без родители или с един родител подават:
  • Заявлението-декларация по образец
  • При първо подаване на заявлението:
   • Акт за раждане на ученика- копие
   • Смъртен акт на родител- копие
  • Декларация от родител за семейно състояние- за деца с един родител

 

 1. Учениците, кандидатстващи за стипендия по чл.5 ал.1 т.1 /за преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа до образование/ подават:
  • Заявлението-декларация по образец
  • Документи, удостоверяващи създалите се социални обстоятелства свързани с достъпа до образование

 

 1. Учениците, кандидатстващи за стипендия по чл.5 ал.1 т.2 /за постигнати високи резултати в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта от национално или международно ниво/ подават:
  • Заявлението-декларация по образец
  • Документи, удостоверяващи заемане на призови места /1-во, 2-ро или 3-то място/

 

Забележка: Бланки на „Заявление-декларация“ за различните видове стипендии могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на гимназията

 

 1. Не се кандидатства за стипендии по ал.1 извън срока, определен от директора.

 

 1. Учениците нямат право на стипендия, когато имат наложено наказание от ПС-до заличаването му.

 

 1. Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, включително месечна стипендия по чл. 6, ал. 1, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.

 

 1. Учениците с право на стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 или ал.2 при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й.

 

 1. Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.

 

 1. Едни и същи обстоятелства или постижения не може да са основания за получаване от ученика на еднократна стипендия по чл.5, ал. 1 и еднократна целева стипендия по чл. 6, ал. 1.

 

 1. IV. Разпределението на средствата по видове стипендии се извършва на база подадените документи и наличния финансов ресурс.
Сподели: