Неделя 15, Септември 2019г.

Учениците, кандидатстващи за стипендия през втория учебен срок на учебната 2018/2019 г.

       1.Стипендия за постигнати образователни резултати подават:

 • Заявление-декларация – съдържаща информация за ср. успех и брой отсъствия по неуважителни причини от първи срок на учебната 2018/2019 г.
 • Забележка: Успехът се изчислява средноаритметично от оценките по предметите от ЗП, ПП и ЗИП за ученици от 10 до 12 клас/без СИП/ и средноаритметично от оценките по предметите от ООП, ПР/УП-А и ПР/УП за ученици от 8 и 9 клас. /без ФУЧ/

 

 1. Учениците, кандидатстващи за стипендия  за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането от училище, отговарят на условията:
 • среден успех от първи срок на учебната 2018/2019 година не по-нисък от 4,50
 • среден брутен месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца /от август 2018 до януари 2019г. включително/ по-нисък или равен на МРЗ за страната- за периода август 2018 - януари 2019 г. – 518,33 лв.

        Документите за кандидатстване:

 • Заявление–декларация - съдържаща информация за ср. успех и брой отсъствия по неуважителни причини от първи срок на учебната 2018/2019 учебна година, лични данни, семейно положение и материално положение /да бъде подписано от родителя/попечителя на ученика/
 • Документи, удостоверяващи дохода на семейството: Служебни бележки за дохода на родителите, удостоверяващи брутния доход за 6 месеца с посочен точен адрес на фирмата, издала документа и БУЛСТАТ, подпис на ръководителя и печат;

Забележка: Ако един от родителите или двамата са безработни, се представя служебна бележка от Бюрото по труда и собственоръчно попълнена декларация за месеците, през които не е получавал обезщетение.

 • Удостоверения от НОИ при доход от пенсии и месечни добавки за отглеждане на дете /детски надбавки/;
 • Удостоверение за брат/сестра, че са учащи /от училището, в което учат/ или акт за раждане, ако не посещават учебно заведение;
 • Декларация за гражданско състояние от родителя, който сам отглежда детето си /при разведени родители/ и копие от Съдебно решение за развод и присъден размер на издръжката.

Забележка: Членове на семейството на ученика са майката, бащата, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или съпружеско съжителство на майката/бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга, с когото съжителства, както и непълнолетните му деца /ако живеят с него/. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, до навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя/сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга на родителя, ако живеят с него.

В сумата на доходите се включват всички доходи от: доходи съгласно чл.10 ал.1. т.1-4 и 6 от Закона за данъците върху доходи от физически лица;пенсии, без добавки за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност; месечни помощи по реда за социално подпомагане и Закона за семейни помощи за деца; обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи, издръжки и стипендии, без получаваните по силата на постановлението.

 3. Учениците, кандидатстващи за стипендия за ученици с трайни увреждания, подават:

 • Заявление-декларация по образец
 • Копие от решение на ТЕЛК

 4. Учениците, кандидатстващи за стипендия  за ученици без родители или с един родител, подават:

 • Заявление-декларация по образец
 • При първо подаване на заявлението:
  • Акт за раждане на ученика- копие
  • Смъртен акт на родител- копие
 • Декларация от родител за семейно състояние- за деца с един родител

5. Учениците, кандидатстващи за стипендия за преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа до образование, подават:

 • Заявление-декларация по образец
 • Документи, удостоверяващи създалите се социални обстоятелства свързани с достъпа до образование

 6. Учениците, кандидатстващи за стипендия за постигнати високи резултати в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта от национално или международно ниво, подават:

 • Заявление-декларация по образец
 • Документи, удостоверяващи заемане на призови места /1-во, 2-ро или 3-то място/

 

Забележка:

Бланки на „Заявление-декларация“ за различните видове стипендии могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на гимназията.

Учениците, кандидатстващи за стипендия  за ученици с трайни увреждания и за ученици без родители или с един родител, подават заявления само ако обстоятелствата са възникнали по време на първия учебен срок. Учениците, които са получавали стипендия през първия учебен срок по тези две причини, автоматично ще бъдат включени в списъка за стипендии през втория учебен срок.

Сподели: